نظر شما نسبت به قالب جدید وب ما چیست؟
(57.14%) 8
بسیار عالی...شهید شی😍
(7.142%) 1
خوب است😁
(7.142%) 1
بد نیست😉
(28.57%) 4
نیاز به تلاش بیشتر😡

تعداد شرکت کنندگان : 14